کلاغ

نمیدانم شما هم جزو افراد سحر خیز هستید یا مثل اکثر مردم تا به حال حتی طلوع خورشید را هم ندیده اید ؟ از آن جا این پرسش بوجود آمد که معمولا صبح ها کلاغ را میبینم که به صورت دسته جمعی به جایی پرواز میکنند … به راستی هیچ در مورد این پرنده که از دید خیلی ها شاید زشت هم باشد فکر کرده اید؟ این پرنده ای که شاید در همه جا به دزدی و بد یمنی مشهور باشد و علاوه بر قرار گرفتن در داستان ها به سناریو فیلم های ترسناک هم کشیده شده و معمولا همه جادوگران و بدکاران دارای کلاغ هستند و حتی فرا تر از آن به افکار جامعه نیز این بدیمنی و نحسی عجین شده است !
اما هیچ گاه شده که همان اوایل صبح که دسته جمعی مسیری را طی میکنند و این عادت معمول خود را در همه شرایطی حفظ کرده و به راه خود ادامه میدهند به فکر افتاده باشید که این کلاغ ها به کجا میروند و نزدیک غروب آفتاب هم به کجا بر میگردند؟ آیا رنگ سیاه پرهای آن است که این پرنده سخت کوش را به نحسی و بدیمنی در افکار انسان ها کشانده است؟ چرا تا کنون کسی نتوانسته حتی در اسارت از خیلی از عادت این پرنده که خود را به همه شرایط محیطی عادت داده دست یابد؟ در چرخه زیست محیطی در چه رده بندی و رتبه ای قرار دارد؟ و خیلی چرا های دیگر که با دیدن آنها میتوانی به آن برسی؟
در اطراف ما هم خیلی از افراد هستند که به همین کلاغ ها شباهت دارند … میبینیدشان اما دیده نمیشوند و اگر دیده هم بشوند به بدی است … بیایید این بار با ذهنی روشن به آنها نگاه کنیم … اطمینان داشته باشید که خوبی ها و نکات مثبتی را میتوانید پیدا کنید … البته اگر بخواهید … !