بازهم اسفند

بازهم اسفندی دیگر سر رسید و باز هم مزه خاص این ماه را نچشیده به ماه دیگر و فصلی دیگر وارد میشویم . اسفند ماه دوست داشتنی سال است که تکلیف را برایت روشن نمیکند! هم در رنگ و بوی اسفند و زمستان هستی و هم به پیشواز بهار و فروردین! اسفند تو را دچار سردرگمی میکند … یک توهم یک بازی یک شروع و نه پایانی برای فصول در یک سال!
در این ماه میتوانی با شوق و امید از روی سرما و بوران به آینده ای نزدیک چشم بدوزی و به خود نوید بودن را دهی ! میتوانی زمستان را اگر بخواهد لمس کنی و طروات را منتظر باشی … اسفند را باید دوست داشت باید در اسفند زاده شد باید به جوانه های سر در آورده از خاک به سبزی ملایم درختان که میبینی باید به سرما در گرما عادت کرد و بهار را بویید باید زنده باشی از برای اسفند